Εγκατάσταση NET-METERING στο Παλαιομέτοχο με πασσαλόμπηξη στο έδαφος

Περιοχή Παλιομέτοχο – Λευκωσία
Ισχύς 3kWp
Είδος Πλαισίου RISEN SYP250P
Είδος Αντιστροφέα Β &Β Power LTD SF3000TL