Εγκατάσταση NET-METERING σε κεκλιμένη οροφή στην Αθηαίνου

Περιοχή Αθηαίνου – Λάρνακα
Ισχύς 3kWp
Είδος Πλαισίου RISEN SYP250P
Είδος Αντιστροφέα Β &Β Power LTD SF3000TL