Εγκατάσταση NET-METERING σε κεκλιμένη οροφή στην Αθηαίνου

Περιοχή Αθηαίνου – Λάρνακα
Ισχύς 3kWP
Είδος Πλαισίου TSMC TS-150-C
Είδος Αντιστροφέα DIEHL AKO 3801ΤLD